Anunturi

Anunturi


Anunt executare silita

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI
PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI
CIF/CUI 4297843
TELEFON/FAX 0237/256942
E_MAIL :
primaria_sloboziaciorasti@yahoo.com
Nr.3269/27.06.2017


ANUNT PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI, titular al planului „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI”, anunță publicul interesat asupra încadrării planului menționat în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004 cu obligativitatea realizării Raportului de mediu.
Informațiile cu privire la planul susmenționat pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Slobozia Ciorăști, județul Vrancea și la sediul A.P.M. Vrancea
Observațiile publicului se vor primi în scris la A.P.M. Vrancea, strada Dinicu Golescu, nr. 2, până la data de 06.08.2017.

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI
PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI
CIF/CUI 4297843
TELEFON/FAX 0237/256942
E_MAIL : primaria_sloboziaciorasti@yahoo.com
Nr.3269/27.06.2017


ANUNT PUBLIC

In conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Primaria comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de paznic I in cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei.

Concursul constă în proba scrisă ce va fi susţinută pe data de 24 iulie 2017, începând cu ora 10 ,00 şi interviu ce va fi susţinut pe data de 26 iulie 2017, începând cu ora 10.00 pe baza bibliografiei de concurs afişată la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria comunei Slobozia Ciorasti, judeţul Vrancea, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,partea a III-a, respectiv pana la data de 14 iulie 2017, ora 16.00 .

La concurs se poate inscrie orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice privind ocuparea postului:
- minim studii gimnaziale;
- Atestat/certificat de calificare profesionala in calificarea –agent paza si ordine valabil la data depunerii dosarului și la data susținerii concursului.
- domiciliu stabil in comuna Slobozia Ciorasti;
- vechime minim 1 an;

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde conform art. 6 din H.G nr. 286/2011 urmatoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu oroginalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca/in meserie;
e) copie Atestat/certificat de calificare profesionala in calificarea –agent paza si ordine valabil la data depunerii dosarului și la data susținerii concursului.
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae.

Actele prevazute la lit. b), c), d),e) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfasura la sediul primariei comunei Slobozia Ciorasti in trei etape:
a) selectia dosarelor -16 iulie 2017;
b) proba scrisa – 24 iulie 2017, ora 10.00;
c) interviu – 26 iulie 2017, ora 10.00.

Termenul pentru depunerea contestatiilor pentru fiecare din rezultatele celor 3 probe este de o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor.

Relaţii la telefon 0237/256942, persoană de contact, secretar al comisiei Lupu Carmen

R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA ,
Primaria comunei Slobozia Ciorasti
Anexa la anuntul 3269/27.06.2017

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de paznic I, in structura Compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.53/2003 ,Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.


ANUNT PUBLIC

In vedere implicarii publicului in etapa elaborarii propunerilor initiator Parohia Slobozia Ciorasti, PUZ – ,,MODIFICARE PUZ APROBAT , PENTRU EXTINDERE MANASTIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – CAMIN DE BATRANI , ANEXE GOSPODARESTI SI AMENAJARE SPATII VERZI DE RECREERE,,

Amplansament : UAT Slobozia Ciorasti, intravilan ,extravilan T3,P 30,30/1

Consultarea documentelor complete pentru PUZ pot fi solicitate la sediul Primariei Slobozia Ciorasti, la inspector Danaila Gheorghe( tel. 0237256942) responsabil cu consultarea si informarea publicului intre orele 9,00 – 14,00 in zilele lucratoare.

Documente atasate:
Anunt original
Memoriu general de prezentare
Modeu panou afisare - PUZ 1
Modeu panou afisare - PUZ 2


A N U N Tprivind ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice de executiei


A N U N Tprivind desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici

Tabel nominal cu rezultatele selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul din data de 22 decembrie 2015 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de şofer I (microbuz şcolar), in cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului.

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CIORASTI
Nr. 6677 din 25.11.2015

Afişat la sediul instituţiei în data de 26.11.2015.


A N U N T

In conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Slobozia Ciorasti, judeţul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de şofer I (microbuz şcolar) in cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei.

Concursul constă în proba scrisă ce va fi susţinută pe data de 22 decembrie 2015, începând cu ora 10 ,00 şi interviu ce va fi susţinut pe data de 24 decembrie 2015, începând cu ora 10.00 pe baza bibliografiei de concurs afişată la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria comunei Slobozia Ciorasti, judeţul Vrancea, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei,partea a IlI-a, respectiv pana la data de 14 decembrie 2015, ora 16.00 .

Pentru informatii suplimentare consultati documentul atasat.

Rezultatele examenului organizat in data de 25 iunie 2015.

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CIORASTI
Nr. 2936 din 09.06.2015

Afişat la sediul instituţiei în data de 10.06.2015


A N U N T

Primaria comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, organizează examen pentru promovarea în treapta profesionala imediat superioară a personalului contractual încadrat pe postul de asistent medical comunitar debutant ca urmare a finalizării perioadei de debutant.
Examenul se va desfasura in data de 25 iunie 2015 ora 10, 00 la sediul Primariei comunei Slobozia Ciorasti, sala de sedinte.
Bibliografie
1.OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
2.HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
3.Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009
Se va ţine cont de toate modificările şi completările ulterioare la aceste acte normative.

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise stabilite de comisia de examinare, în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011.

PRIMAR,
ELENA GIRNEATA


A N U N T PUBLIC
      PAROHIA SLOBOZIA CIORASTI anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Manastire ortodoxa cu hramul Nasterea Domnului Isus Hristos si anexe “ propus a fi amplasat in com. Slobozia Ciorasti , jud. Vrancea.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea si la sediul Parohiei Slobozia Ciorasti, jud. Vrancea, in zilele de luni – vineri , intre orele 8,00-16,00 .
Observatiile publicului se primesc in scris si sub semnatura si cu date de identificare, zilnic la sediul A.P.M. Vrancea